M-ANYTHING

   
   
 จำหน่ายเครื่องปั่นไอศกรีม,ถาดไอศครีม,เครื่องชั่งดิจิตอล และสินค้าอื่นๆหลายรายการ

สนใจสินค้าติดต่อ คุณแมน 087-5968278

สถิติ
เปิดเมื่อ23/06/2012
อัพเดท5/05/2024
ผู้เข้าชม1132115
แสดงหน้า1280597
ปฎิทิน
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

การคิดค่าไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ สำหรับ บ้านที่อยู่อาศัย และ กิจการขนาดเล็ก

อ่าน 20971 | ตอบ 345
(ที่มา: คัดลอกมาจากเว็บไซด์ของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงการคิดค่าไฟฟ้าเท่านั้น)( update ล่าสุดเมื่อวันที่ 21/5/56)

ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
 
ลักษณะการใช้  สำหรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 
1.1 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
อัตรารายเดือน
ค่าพลังงานไฟฟ้า    
15 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 15) หน่วยละ 1.8632 บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25) หน่วยละ 2.5026 บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35) หน่วยละ 2.7549 บาท
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100) หน่วยละ 3.1381 บาท
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 150) หน่วยละ 3.2315 บาท
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400) หน่วยละ 3.7362 บาท
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) หน่วยละ 3.9361 บาท
ค่าบริการ (บาท/เดือน) : 8.19  
1.2 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน
อัตรารายเดือน
ค่าพลังงานไฟฟ้า    
150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) หน่วยละ 2.7628 บาท
250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 ) หน่วยละ 3.7362 บาท
เกินกว่า 400 หน่วย ( หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 3.9361 บาท
ค่าบริการ (บาท/เดือน) : 38.22  
1.3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff )
อัตรารายเดือน
  ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
On Peak Off Peak  
1.3.1 แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์ 4.5827 2.1495 312.24
1.3.2 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์ 5.2674 2.1827 38.22
       
On Peak : เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
Off Peak : เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
               : เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ
                                                     วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)

หมายเหตุ

     1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย จะถูกจัดให้อยู่ใน อัตราข้อ 1.1 แต่ถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าอยู่ในอัตราข้อ 1.2 และถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือนในเดือนถัดไป จะจัดเข้าอยู่ในอัตราข้อ 1.1 ตามเดิม
     2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ขนาดเกินกว่า 5 แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย จะถูกจัดให้อยู่ในอัตราข้อ 1.2 ตลอด ไป
     3. ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกใช้อัตราข้อ 1.3 ได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับการไฟฟ้านครหลวง และชำระค่าเครื่องวัดฯ TOU ก่อน หรือ ชำระค่าบริการด้านเครื่องวัดฯ TOU เพิ่มขึ้นจากค่าบริการปกติ และหากเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถขอเปลี่ยนกลับไปใช้อัตราเดิมได้
     4. สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้องสามารถเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 6 ได้
     5. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าบริการรายเดือน ถึงแม้ไม่มีการใช้ไฟฟ้า
     6. ผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 (ประเภทที่ 1 อัตราข้อ 1.1) ซึ่งติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 5(15) แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ได้รับค่าไฟฟ้าฟรีทั้งหมดในเดือนนั้น ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า

      1. อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บรายเดือน ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
      2. ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าฐาน และ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) โดยมี
          การเรียกเก็บ  Ft  ทุกเดือน แยกเป็นรายการในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ Ft ที่เรียกเก็บจะปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยกำหนดให้ Ft เป็นอัตราคงที่ต่อหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า

อัตราค่าไฟฟ้าใหม่นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

 
  


 
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
 
ลักษณะการใช้  สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม หน่วยราชการ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรืออื่นๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ต่ำกว่า
30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว
2.1 อัตราปกติ
อัตรารายเดือน
  ค่าพลังงานไฟฟ้า(บาท/หน่วย) ค่าบริการ(บาท/เดือน)
2.1.1 แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต์ 3.4230 312.24
2.1.2 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์   46.16
         150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 – 150) 2.7628  
         250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400) 3.7362  
         เกินกว่า 400 หน่วย ( หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) 3.9361  
2.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)
อัตรารายเดือน
  ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
  On Peak Off Peak  
2.2.1 แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์ 4.5827 2.1495 312.24
2.2.2 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์ 5.2674 2.1827 46.16
       
On Peak : เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
Off Peak : เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
               : เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ
                                                     วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)

หมายเหตุ

     1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 นี้ หากในรอบเดือนใดมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป จะจัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 3 อัตราข้อ  3.2  ประเภทที่ 4 อัตราข้อ 4.2 หรือประเภทที่ 5 อัตรา ข้อ 5.2 แล้วแต่กรณีและจะจัดเข้ามาอยู่ในประเภทที่ 2 อีก ต่อเมื่อความต้องการพลังไฟฟ้าดังกล่าวลดลงต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน
     2. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตรา ข้อ 2.1 สามารถเลือกใช้อัตราข้อ 2.2 ได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับการไฟฟ้านครหลวง และชำระค่าเครื่องวัดฯ TOU ก่อน หรือ ชำระค่าบริการด้านเครื่องวัดฯ TOU เพิ่มขึ้นจากค่าบริการปกติ และหากเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถขอเปลี่ยนกลับไปใช้อัตราข้อ 2.1 ตามเดิมได้
     3. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าบริการรายเดือน ถึงแม้ไม่มีการใช้ไฟฟ้า
 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า

      1. อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บรายเดือน ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
      2. ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าฐาน และ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) โดยมีการเรียกเก็บ  Ft  ทุกเดือน แยกเป็นรายการในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ Ft ที่เรียกเก็บจะปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยกำหนดให้ Ft เป็นอัตราคงที่ต่อหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า

อัตราค่าไฟฟ้าใหม่นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป 

 
   
โครงสร้างค่าไฟฟ้า ปี 2554 – 2558  (ปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2555)

โครงสร้างค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

 
1.ค่าไฟฟ้าฐาน
 
2.ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
 
1. ค่าไฟฟ้าฐาน 
สะท้อนต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย และค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้า ภายใต้สมมุติฐานความต้องการใช้ไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟ้อ ระดับหนึ่ง โดยมีส่วนประกอบตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าดังนี้

 
  ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์) ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
ค่า PF
(บาทต่อกิโลวาร์)
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย *** - *** -
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก *** - *** -
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง *** *** *** ***
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ *** *** *** ***
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง *** *** *** ***
ประเภทที่ 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร *** ***  (เฉพาะอัตรา TOU) *** -
ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร *** ***  (เฉพาะอัตรา TOU) *** -
ประเภทที่ 8 ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว *** - *** -
 
2. ค่า Ft 

ค่า Ft หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. และค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากระดับที่กำหนดไว้ใน ค่าไฟฟ้าฐาน ค่า Ft  มีการปรับปรุงทุก ๆ 4 เดือน

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
นอกจากค่าไฟฟ้าฐาน และค่า Ft ดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT ร้อยละ 7) รวมกับค่าไฟฟ้าฐาน และค่า Ft ด้วย 
ความคิดเห็น :
9
อ้างอิง

Deana
Hot to watsappDraghixa LaurentIncest momson mp4Sruthi kannada sexsex ma beteTransex cazador 4goddess in bootsMobile couplebig cilt webcamremoving mom salwarsex wiith grandaSpanish seduced pornamrim khanfull sexdesi punjabi sexhotel fucking russian
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://chicagotruck.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cumhentai.net/sharing-sonsex-beeg/
Deana [151.80.111.xxx] เมื่อ 18/04/2020 16:43
10
อ้างอิง

Sam
usty atina gaggingfucks for rentmarisol gonzalez nkedmassage fuckingquirter torturegore rape castractionkatrinas short pornCrissy moon violadagirls boy realJubur hotdipika sin sexmature amateur machinetease pleasepick hd ridingari yaathe movie
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://ignitethechampionwithin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cumhentai.net/hentai-nipple-sucking-lesbian/
Sam [151.80.111.xxx] เมื่อ 18/04/2020 16:52
11
อ้างอิง

Lucinda
sasuke transa sakuragrandpa fingering grandmabra stripfuck madamvictoria pattisonay curiosangel vs demonnipples flashed wifealex e rickgril seal breakbisex amateur orgyfuck brothers girlfriendLarissa riquelme freepornCuban camgirlnipple goof
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://inkstudiolab.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cumhentai.net/3-primas-bailando/
Lucinda [151.80.111.xxx] เมื่อ 18/04/2020 17:08
12
อ้างอิง

Georgianna
farting assBubble but collegetrans shirin tatooUncensored erika kitaharaamy brooke blowjobwinnerx gril hdhuge strapobFull closed lesbiansBahrain fuck videoHentai inuyasha kojody west incestkimbarly marvelblack bisex mmmfsunileon sexisap batang sedap
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://metroprep.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cumhentai.net/jodi-westqjodi-west-poker/
Georgianna [151.80.111.xxx] เมื่อ 18/04/2020 17:10
13
อ้างอิง

Roseanne
antes despueseyes bandageamateur threesome 226traveesti espanolamuriel agua spatwerking daggeringSister joi clipsTeens 18 19hdanal bobbi staranal follar 3wwwantarwasana commelody jordan hddirty milf povbbc shemale facialass stre
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://crumandforsterholding.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cumhentai.net/indian-kashmir-mobile-x-video/
Roseanne [151.80.111.xxx] เมื่อ 18/04/2020 17:44
14
อ้างอิง

Reina
interracial gaysbusty slapFc2 adult mixtube venueshort shorts legsassistir marlene dollpublic humilitaiantiti bosoel animeporno tabookumpulan vidio lucugay colon tubeextremely saggy titslulu herguold man pigtailsSunny leones sexhardcore
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.todobordados.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cumhentai.net/tatoos-con--puras-porno/
Reina [151.80.111.xxx] เมื่อ 18/04/2020 19:09
15
อ้างอิง

Florencia
job hand blowph feetLudhiana sexixcx videoreap cryingZimbabwe porn starvirginxvideos comjapanese lesbian theesomehubby watc methe itchGangbang robbery fuckingamatuer spainish teenfilm hot stepsonslow motion gaggingtricky sp
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://alik.vhost.cz/sebranka/cs/redirect/go/?url=http://cumhentai.net/funny-gang-bang/
Florencia [151.80.111.xxx] เมื่อ 18/04/2020 19:32
16
อ้างอิง

Robt
naughty llary mfcrapidos y lujuriososall mutilationchloe lynn picsmessy in japanwww hardcoreporn comalr arab teengirls orgasm compilationkaroline doppelanalindian unite saxbig tits ts2015 new videossimpsons en caricaturaBitchnr1 coche mamadahindi chudai songs
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://beautycelebration.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cumhentai.net/party-sluts-fingered-till-the-orgasm/
Robt [151.80.111.xxx] เมื่อ 18/04/2020 19:52
17
อ้างอิง

Betsey
Xx arabic sexCoger animalesvpl girls moviescheerleader sex 2mbDasi blood sexythe longest vaginanight garden sexlesbian defloration virginretro milf italiaparty gagging orgylicking rapedparty surprise fuckbella sex lesbianfunky cartoon sexamericon beeg
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://danlucarini.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cumhentai.net/new-porn-hollywod-sex/
Betsey [151.80.111.xxx] เมื่อ 18/04/2020 20:12
18
อ้างอิง

Collin
little girl sleepingperfect mikastars xxxenahentai shemale initiationdev xxx bdeospin up lingerieold slut crossdresserspaid for real3d busty blowjobAmateurs mastebating videoskiyomi igarashiBeeg shakeela bobsdrunk anal girlgeorge and valentinaSurprise cums inside
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://ragesmart.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cumhentai.net/18-sister-hd/
Collin [151.80.111.xxx] เมื่อ 18/04/2020 20:34
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
==ชีวิตสดใสด้วย icecream==ชีวิตสดใสด้วย icecream=ชีวิตสดใสด้วย icecream==